ZWSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M/ podpl.
P O C Z T A!

Kluczowym elementem systemu pośrednictwa finansowego jest system bankowy. Z początkiem 1998 r. nastąpiły zasadnicze zmiany w zakresie norm prawnych obowiązujących polskie banki. Większość ustaw z tego okresu tworzy do dziś polskie prawo bankowe. W ciągu ostatnich lat poddano je wielu nowelizacjom, m. in. w celu dostosowania prawa polskiego do norm Unii Europejskiej...

 

(FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU - kolokwiun test 50 pytań na podstawie Z. Dobosiewicz - Bankowość oraz wykłady, ćwiczenia, referaty)

Rozdziały obowiązujące na test

Rozdz. 1, pkt. 1.1./1.2./1.3./1.4./1.5/

Rozdz. 3, pkt. 3.2./3.6./

Rozdz. 5, pkt. 5.1./5.2./5.3./

Rozdz. 6, pkt. 6.4.

Rozdz. 7, pkt. 7.1./7.2./7.5./

Rozdz. 10, pkt. 10.1.

Rozdz. 11, pkt. 11.1./ 11.4./

aktualizacja: 03 grudnia 2018

 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA DLA SUDENTÓW SUM Z BANKOWOŚCI

1. Dobosiewicz Z., BANKOWŚĆ, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 2005 (lub wydanie innego rocznika)

TEMATY REFERATÓW DO OPRACOWANIA I PREZENTACJI PRZEZ STUDENTÓW W RAMACH PROWADZONYCH ZAJĘĆ

- Banki Komercyjne,

- Audyt, Kontrola Wewnętrzna Banku,

- Bankowe Papiery Wartościowe,

- Cechy rozwiniętych systemów bankowych,

- Kredyty i Gwarancje Bankowe,

- Marketing Bankowy,

- Kapitałowe podstawy banków,

- Ocena Sytuacji Finansowej Kredytobiorcy,

- Prawo Bankowe,

- Proces naprawczy i upadłościowy banku,

- Ryzyko, płynność banków,

- System bankowy.

UWAGA! Studenci tworzą pomiędzy sobą grupy (2-3,4 osoby), opracowują temat referatu i prezentują na zajęciach w uzgodnionym wcześniej terminie!

 

LITERATURA ZALECANA - UZUPEŁNIAJĄCA

1. Chynał H., Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
2. Jaworski W. L., (red. nauk.), Zawadzka Z., Bankowość Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
3 . Capiga M., Harasim J., Szustak G., Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
4. Janc A., Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2004.
5. Dobaczewska A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ABC, Warszawa 2000.
6. Gliniecka J., Harasimowicz J., Zasady polskiego prawa bankowego i dewizowego, Branta, Bydgoszcz 2000.
7. Freixar X., Rochet J.-Ch., Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa 2007.
8. Grzechnik J., Bankowość Internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.
9. Heropolitańska I., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, TWIGGER, Warszawa 2002.
10. Huterski R., Niezależność banku centralnego, TNOiK, Toruń 2000.
11. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa 2001.
12. Kitajewski M., Home Banking. Usługa przyszłości, Helion, Gliwice 2001.
13. Korenik D., Faktoring w bankowości. Strefa przyszłości, CeDeWu, Warszawa 2007.
14. Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002.
15. Oręziak L., Pietrzak B. (red.), Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych. Bankowość na świecie i w Polsce, Olympus, Warszawa 2001.
16. Swoboda U.C., Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania, CeDeWu, Warszawa 2000.

 

 

Copyright Baranowski [2018]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!