ZWSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M
P O C Z T A!

 

Proszę o przygotowanie na sobotnie zajęcia propozycji terminu zaliczenia przedmiotu!

Obowiązuje:
- podręcznik prof. Z. Dobosiewicza "Bankowość",
-
zlecone referaty.


 

LITERATURA FORMALNA - Bankowość

DOBOSIEWICZ Z.,
BANKOWOŚĆ,

POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE,
WARSZAWA 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

HEFFERNAN S,
NOWOCZESNA BANKOWOŚĆ,

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,
WARSZAWA 2007

Obowiązują:

- rozdz. 1
- rozdz. 2, pkt. 2.4.1
- rozdz. 3, pkt. 3.6.5
- rozdz. 7, pkt. 7.2, 7.4

REFERATY - prezentacje

1. ZNACZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH W ROZWOJU GOSPODARCZYM KRAJU.
2. OPERACJE BANKOWE BIERNE.
3. MIĘDZYBANKOWY RYNEK OPERACJI PIENIĘŻNYCH.
4. WYZWANIA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W WARUNKACH STAŁEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO.
5. OBECNY KSZTAŁT POLSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO.
6. NARODOWY BANK POLSKI - STRUKTURA, CELE, ZADANIA.

Struktura referatu

1. WSTĘP (dokładne uzasadnienie wyboru tematu, sformułowanie problematyki oraz celu badawczego)
2. CZĘŚĆ ZASADNICZA, MERYTORYCZNA (naukowe rozwinięcie podjętej problematyki, wskazanie literatury przedmiotu w przypisach, przemyślenia własne)
3. ZAKOŃCZENIE (podsumowanie referatu w ujęciu syntetycznym, jasna odpowiedź w zakresie rozwiązania podjętego problemu, sformułowanie wniosków płynących z pracy)
4. BIBLOGRAFIA (wykorzystana literatura - proszę nie posiłkować się przypisami, niemającymi odniesienia w części merytorycznej).
5. ŹRÓDŁA (artykuły prasowe, zasoby internetowe)
6. SPIS TABEL, WYKRESÓW.

UWAGA! Naukowym źródłem wiedzy nie jest Internet. W przypadku wykorzystania jednak określonych zasobów, które według autora należałoby wykorzystać, należy przywołać (w przypisach i źródłach) wiarygodne źródła. Podobnie należy postąpić w odniesieniu do tabel i wykresów!

Data aktualizacji: 24.10.2017

 

 

Copyright Baranowski [2015-2017]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!