ZWSKM Konin

STRONA GŁÓWNA
EKONOMIA I rok
EKONOMIA II rok
S U M/ podpl.
P O C Z T A!


 

UWAGA! KIERUNEK EKONOMIA, ADMINISTRACJA!
STUDENCI, KTÓRZY MAJĄ PEŁNĄ OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH W SEMESTRZE LETNIM OTRZYMUJĄ ZALICZENIE! OBOWIĄZUJE ICH TYLKO EGZAMIN W FORMIE TESTU!

- zaliczenie - test 30 pytań jednokrotnego wyboru (3 możliwości odpowiedzi)

- egzamin - test 50 pytań jednokrotnego wyboru (4 możliwości odpowiedzi)

Obowiązują: literatura przedmiotu, wykłady, referaty.

Do 25 maja br. proszę o złożenie wszystkich poprawionych referatów,
koniecznie w formie papierowej i elektronicznej!

1. ZALICZENIE - obowiązuje: literatura przedmiotu, wykłady.

2. EGZAMIN - obowiązują referaty

aktualizacja: 15.05.2019

 

SUM II rok - SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Literatura podstawowa:1. J. Monkiewicz (red.), Podstawy Ubezpieczeń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003 - I, II, III tom.

Obowiązują:
I tom (mechanizmy i funkcje)
- rozdz.1, 2, 5, 7, 10, 12
II tom (produkty):
- rozdz. 1, 2, 3, 9
III tom (przedsiębiorstwo)
- rozdz. 1 - pkt 4.1./ 4.2./ 4.3./ 6
- rozdz. 2 - pkt 1.1./ 1.2./ 4.2./ 4.3.
- rozdz. 3 - pkt 1.1./ 1.5./3.1./ 3.2./ 3.3./ 4.2.
- rozdz. 6 - pkt 3, 6
- rozdz. 9 - pkt 3, 4
- rozdz. 10 - pkt 1
- rozdz. 13 - pkt 2.1./ 2.2./ 3/ 4/ 6/ 13

Literatura uzupełniająca:
M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Ubezpieczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

bibliografia

 

TEMATY REFERATÓW - PREZENTACJI
1. Pojęcie ubezpieczenia społecznego, ryzko.
2. Ubezpieczenia mienia.
3. System ochrony zdrowia.
4. Reforma emerytalna w Polsce.
5. Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia.
6. Funkcje ubezpieczenia społecznego.
7. Czynniki kształtujące wypłacalność zakładu ubezpieczeń.
8. Nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym.
9. Klasyfikacja ubezpieczeń.
10. Ubezpieczenia komercyjne i społeczne.
11. Istota i rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych.
12. Istota, funkcje, formy reasekuracji.

aktualizacja: 13.03.2019

 

KIERUNEK ADMINISTRACJA - PRAWO BANKOWE

Literatura podstawowa:
1. Z Ofiarski, Prawo bankowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Z. Krzyżkiewicz, Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.

Tematy referatów:
1.Istota wartości nominalnej i realnej.
2. Ryzyko bankowe.
3.Prawa i obowiązki użytkowników usług płatniczych.
4.Bankowy tytuł egzekucyjny.
5.Stosowanie przez KNF środków nadzorczych wobec banków.
6.Europejski Nadzór Bankowy.
7.System bankowy Unii Europejskiej.
8.Outsourcing bankowy.
9.Umowa bankowej pożyczki pieniężnej.
10.System bankowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Tematy referatów uzupełniających - dot. Systemu Ubezpieczeń Społecznych
1. Fundusz emerytalny.
2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3. Narodowy Fundusz Zdrowia.
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
5. Funkcje ubezpieczenia społecznego.
6. Rola systemu ubezpieczenia zdrowotnego.
7. Założenia reformy emerytalnej w świetle filarów.
8. Istota zasiłków rodzinnych.
9. Zakres ubezpieczenia wypadkowego.
10.Kanały dystrybucji w sprzedaży ubezpieczeń społecznych.

aktualizacja: 17.04.2019

 

 

Copyright Baranowski [2019]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!