Strona stworzona na potrzeby WSKM w Koninie
Wskm_baranowski

STRONA GŁÓWNA
PRZEDMIOT
P O C Z T A

Kluczowym elementem systemu pośrednictwa finansowego jest system bankowy. Z początkiem 1998 r. nastąpiły zasadnicze zmiany w zakresie norm prawnych obowiązujących polskie banki. Większość ustaw z tego okresu tworzy do dziś polskie prawo bankowe. W ciągu ostatnich lat poddano je wielu nowelizacjom, m. in. w celu dostosowania prawa polskiego do norm Unii Europejskiej...

EDUKACJA INTERNETOWA ZDAŁA EGZAMIN
Rektor Marek Waszkowiak WSKM
W jaki sposób Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie odnalazła się w dobie pandemii i poradziła w sytuacji zamknięcia i braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnie?
 
Czy zastosowane rozwiązania były efektywne, czy rok akademicki zakończy się w terminie, oraz - UWAGA - jakie propozycje uczelnia przygotowała dla tegorocznych absolwentów szkół średnich i maturzystów? Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Marek Waszkowiak, rektor WSKM w Koninie.

- Od półtora roku wdrażaliśmy platformę e-learningową Moodle. Byłą ona traktowana jako uzupełniająca forma kontaktowania się, przekazywania materiałów i prac zaliczeniowych. Decyzja rządu o zamknięciu uczelni spowodowała, że to, co toczyło się wolnym tempem, nabrało przyspieszenia. Na początku kwietnia wprowadziliśmy dodatkowe narzędzia do prowadzenia zajęć Microsoft Teams, co pozwoliło nam w bezpieczny sposób kontynuować proces kształcenia.
- Czy taka forma zajęć jest wystarczająca, by zrealizować zamierzone cele?
- Z realizacją celów bywa różnie i nie chodzi tu o techniczną formę, ale o postawę uczestników procesu edukacyjnego. Jest takie powiedzenie - "dobry nauczyciel nie jest w stanie nauczyć ucznia, który nie chce, ale i zły nauczyciel nie zaszkodzi temu, który ma determinację w zdobywaniu wiedzy". Sytuacja, w której się znaleźliśmy, spowodowała, że wielu z nas w przyspieszonym tempie musiało uzyskać kompetencje związane z komunikacją internetową, niektórzy musieli się jej nauczyć od podstaw oraz przekonać się, że internet to nie tylko Facebook i Instagram, ale potężne narzędzie do realnej i efektywnej komunikacji, edukacji itp. Wielu wykładowców korzystało z różnych platform e-learningowych, którymi zaczęli posługiwać się w celu realizacji zajęć. To doświadczenie pomogło nam zdobyć umiejętności, które pozwolą na urozmaicenie procesu kształcenia o nowe formy przekazu, a także umożliwią - na wypadek powrotu pandemii - na bezpieczne dotarcie z wiedzą do naszych studentów. Jednak, warto podkreślić, że uczenie się na odległość nie zastąpi spotkania w realnym świecie i budowy relacji mistrz - uczeń.
- Taki obraz uczelni jest dzisiaj. A co z zakończeniem roku akademickiego i egzaminami?
- Ostatnie decyzje rządu i Ministerstwa Nauki wskazują, że rok akademicki zakończymy w terminie. Są dopuszczone zajęcia w formie stacjonarnej dla studentów kończących edukację na poziomie licencjatu i na poziomie studiów magisterskich, dla pozostałych zaś możliwe są konsultacje z wykładowcami w mniejszym gronie. Myślę także, że uda się - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - przeprowadzić egzaminy ustne oraz obrony prac dyplomowych.
- Jak wyglądają plany uczelni, jeśli chodzi o nabór na kolejny rok akademicki?
- Mijający rok akademicki, pomimo różnych trudności związanych z pandemią, był dla pracowników WSKM pracowity. Przeprowadziliśmy rebranding, który odzwierciedla naszą pozycję na rynku edukacji, ale i odświeża wizerunek: mamy nową stronę internetową, nowe logo. To ważne ze względu na nasze filie w Ostrowie Wielkopolskim i w Białymstoku, dzięki czemu z uczelni lokalnej stajemy się uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Poza tym otrzymaliśmy pozytywną akredytację od Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku ekonomia (aż do 2025 roku!), wygraliśmy konkurs NCBR na kwotę prawie 2,5 mln złotych na dodatkowe kwalifikacje dla naszych studentów i jego realizację już rozpoczęliśmy oraz wygraliśmy kilka mniejszych konkursów, które pozwolą na szerszą współpracę ze środowiskami lokalnymi, m.in. szkołami w Koninie i okolicach. Nasi pracownicy są także w trakcie tworzenia diagnozy społecznej miasta Konina na zlecenie Urzędu Miejskiego. Ponadto promujemy poszczególne kierunki i nabór będzie prowadzony mimo obostrzeń. Elektronizacja komunikacji, możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej bardzo ułatwiają nam pracę. Jednak możliwości bezpośredniego dotarcia do przyszłych studentów są ograniczone, ale skorzystaliśmy z narzędzi elektronicznych i bierzemy udział w targach wirtualnych dedykowanych takim podmiotom jak my. Szczegóły na: www.wskmkonin.edu.pl
- Słyszeliśmy, że od września mają pojawić się propozycje, które dedykowane będą uczniom szkół podstawowych, średnich i maturzystom?
- To prawda. Od jesieni ruszają dodatkowe zajęcia, systematyzujące wiedzę, a tym samym przygotowujące do matury, dedykowane uczniom zdającym maturę z matematyki, chemii, historii, biologii czy języka angielskiego. Planujemy także korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i tutaj wachlarz propozycji jest dość szeroki. Mamy nadzieję, że uda nam się również pozyskać nauczycieli szkół średnich i podstawowych do realizacji tych założeń.
- Dziękuję za rozmowę.

WSKM Konin

Koło Bankowości przy WSKM w Koninie

Informujemy, że 11 października 2015 roku utworzono
KOŁO BANKOWOŚCI
przy Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie.

Inauguracja Koła odbyła się 23.10.2015 r.

Zapraszamy Studentów wszystkich kierunków studiów WSKM do udziału w spotkaniach!

 

Witam na łamach mojej witryny uczelnianej!

Kończą się urlopy i wakacje. Poza Studentami, którzy kontynuować będą studia na naszej uczelni, wielu debiutantów czeka rok akademicki.

Jestem przekonany, że wybór miejsca edukacji to nie tylko satysfakcja, ale także zdobyta wiedza.

Przyjmijcie proszę słowa pełne ciepła od całej społeczności akademickiej WSKM!

Przypominam, że dostępny jestem "na okrągło" poprzez pocztę e-mail.

Pozdrawiam serdecznie,
do zobaczenia!

 
Studia WSKM Konin

Ukazał się kolejny numer Zeszytów Naukowych (5) 2020 Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie. Zachęam do lektury!
Wydawnictwo WSKM Konin, ZN 5

Czy wiesz, że...

*Rada Polityki Pieniężnej w dn. 15.09.2020 nie zmieniła wskaźnika dotychczasowych stóp procentowych.

* Kwota wszystkich zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych Polaków według 31 marca 2020 wyniosła 79 759 622 146 zł. Zadłużenie mieszkańców Polski w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku wzrosło o 2,06 mld zł. Dla porównania - w analogicznym okresie 2019 r. były to 2 mld zł, a w ciągu roku od marca 2019 do marca 2020 ponad 3,7 mld zł.

* W kwietniu br. zatrudnienie w Polsce było o 2,1 proc. niższe do roku ubiegłego. Z taką sytuacją w statystykach GUS mamy do czynienia pierwszy raz od października 2013 r. Przez ponad 6 lat liczba osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw systematycznie rosła. Obecnie wynosi około 6,26 mln.

* Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w dn. 08.04.br. obniżyła stopy procentowe. Główną stopę referencyjną obniżono z 1,0 proc. do 0,5 proc.

* Z polskich funduszy inwestycyjnych klienci wypłacili już 12 mld zł. Jest to największy odpływ pieniędzy w historii naszego systemu finansowego.

* W 1920 roku, na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z 15 stycznia, marka polska stała się prawnym środkiem płatniczym na obszarze państwa polskiego. Określana jest jako najkrócej obowiązująca waluta narodowa w historii Polski.

* Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał decyzję UOKiK wobec Banku Millennium, która dotyczy ponad 20 mln zł kary za wprowadzanie w błąd swoich klientów - frankowiczów. Mowa o tzw. klauzuachl niedozwolonych-abuzywnych.

* Raport o stabilności systemu finansowego publikowany jest przez NBP w czerwcu oraz w grudniu każdego roku. Pozwala na prezentację oceny sytuacji systemu finansowego w najczęściej wykorzystywanym przez analityków ujęciu, tj. w oparciu o dane finansowe na połowę i na koniec roku.

* Od 1998 r. bank centralny stosuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. NBP wpływa na poziom inflacji przede wszystkim poprzez określanie wysokości oficjalnych stóp procentowych, które wyznaczają rentowności instrumentów polityki pieniężnej. W celu kształtowania krótkoterminowych stóp procentowych na rynku pieniężnym NBP wykorzystuje instrumenty polityki pieniężnej, którymi są operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe i rezerwa obowiązkowa.

* Według oficjalnych danych, niemal 2,8 mln Polaków ma problemy ze spłatą zobowiązań na rzecz instytucji kredytowych. Wartość zadłużenia według choćby końca 2018 r. wyniosła ponad 74 mld zł.

* System SKARBNET4 zapewnia obsługę następujących funkcji biznesowych:

- przeprowadzanie przetargów skarbowych papierów wartościowych oraz obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,

- przeprowadzanie przez NBP operacji otwartego rynku (sprzedaż bonów pieniężnych NBP, przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP, zawieranie transakcji repo i outright),

- obsługa przez NBP kredytów: lombardowego, technicznego i w ciągu dnia w euro,

- prowadzenie rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywanie operacji na tych papierach na rynku wtórnym.

* Elektroniczny system ELIXIR rozliczeń międzybankowych kończy 25 lat. W tym czasie dokonano operacji na kwotę ponad 72 bln zł.

* Na naukę nigdy za późno: najstarszą osobą uhonorowaną stopniem doktora nauk jest Ingeborg Rapoport, która w czerwcu 2018 r. w wieku 102 lat obroniła w Niemczech rozprawę o błonicy. Przewód doktorski miała zakończyć 80 lat wcześniej, ale nie mogła złożyć ostatniego ustnego egzaminu, bo na przeszkodzie stanęły antysemickie ustawy III Rzeszy.

* Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest interaktywną placówką edukacyjno-wystawienniczą. Podzielona na 16 sal tematycznych multimedialna ekspozycja opowiada historię pieniądza, wyjaśnia rolę banków centralnych, znaczenie procesów ekonomicznych oraz zasady inwestowania - wszystko w nowoczesny i atrakcyjny sposób.

* Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie "frankowiczów". Uznano, że można unieważnić całą umowę, jeśli zawarto w niej nieuczciwe klauzule. Głównym wskazaniem dla podjęcia przez sąd takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy. W tej sytuacji, banki muszą liczyć się z oddaniem kredytobiorcom kwoty ponad 72 mld zł.

* Coraz więcej zwolenników zdobywa w Polsce system podziemnej bankowości przed którym ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego. Reklama stanowi, że nawet niskie stopy procentowe nie mają wpływu na zdobycie fortuny z racji złożonego depozytu, co mija się z prawdą.

* Projekcja inflacji i PKB według NBP przy złożeniu stałych stóp procentowych:
1. Inflcja CPI r/r (%) - 2018 r. = 1,8, 2019 r. = 2,7, 2020 r. = 2,9.
2. PKB odpowiednio: 4,6; 3,8; 3,5.

* W 2018 roku banki notowane na warszawskiej giełdzie straciły miliardy złotych, które nie należą do ich klientów. Na minusie są inwestorzy. Straty sięgające 80 proc. budzą niepokój. Niskie oprocentowanie oszczędności sprawia, że coraz więcej Polaków lokuje pieniądze w dobrze oprocentowane obligacje skarbowe.

* Akademia "Dostępne Finanse" jest inicjatywą Narodowego Banku Polskiego. Założonym celem jest zwiększenie świadomości wśród Polaków na temat korzyści i możliwości płynących z posiadania rachunku bankowego oraz aktywnego korzystania z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna.

* Pobrane przez banki prowizje od swoich klientów wynosiły niemal 18 mld zł w 2017 r., udział natomiast przychodów odsetkowych instytucji pośrednictwa finansowego wyniósł ponad 58 mld zł.

* Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,5 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 683,7 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 3,3 mld zł, tj. o 0,9 proc., do 367,1 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 0,6 mld zł, tj. o 0,3 proc., do 238,1 mld zł,

* Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w marcu br. - wobec lutowego pomiaru - do 29,6 pkt. Czynnikiem wzrostu jest wskaźnik ocen bieżących, szczególnie w obszarze kredytów inwestycyjnych i obrotowych przedsiębiorstw, a także kredytów mieszkaniowych.

ZOBACZ :

Prawo bankowe

Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Organizacja Nadzoru Finansowego w UE

Początki polskiej bankowości centralnej przypadają - podobnie jak banków centralnych wielu państw europejskich - na pierwsze dziesięciolecia XIX w.1 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na historyczną odmienność określeń bank centralny i bank emisyjny, których dzisiaj często używamy zamiennie. Bank centralny możnauznać za agenta państwa,które powierzyło mu określony zakresczynności, zmieniający się w kolejnych epokach. Na początku były to uprawnienia emisyjne (emisja biletów bankowych wymienialnych na pieniądz kruszcowy) oraz wykonywanie niektórych czynności na rzecz państwa - stąd dla opisu tych instytucji używano określenia bank emisyjny2 . Przez wiele dziesięcioleci banki emisyjne wykonywały także operacje depozytowo-kredytowe właściwe bankom komercyjnym. Z czasem - zasadniczo w ostatnich dziesięcioleciach XIX w. - zaczęto im powierzać funkcje przybliżające ich status do tego, co współcześnie rozumiemy jako bank centralny (bank emisyjny, bank państwa i bank banków). Proces ten przebiegał odmiennie w poszczególnych krajach i zależał od wielu okoliczności (w tym od stanu rozwoju bankowości komercyjnej) . W krajach peryferyjnych jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XX w. czynności "pierwszego banku" były bliższe bankowi emisyjnemu z XIX w. niż bankowi centralnemu. Status i zakres czynności banków emisyjnych określane były w specjalnych dokumentach, mających zazwyczaj charakter aktów ustawowych.

 


Czynności emisyjne wiązały ich historię z historią państwa - wszak posiadanie własnego pieniądza było jednym z atrybutów państwowości. Pozostałe funkcje były odbiciem poziomu rozwoju systemu finansowego oraz cech systemu gospodarczego. Pierwszym polskim bankiem emisyjnym był Bank Polski powstały w 1828 r. w Królestwie Polskim . Jego działalność trwała niemal 60 lat. Został zlikwidowany w 1886 r., kilkanaście lat wcześniej - wraz z likwidacją odrębności monetarnej Królestwa - odebrano mu uprawnienia emisyjne. Historia polskiej bankowości centralnej została przerwana na wiele lat. W polskich prowincjach należących do państw zaborczych funkcje emisyjne wykonywały banki centralne tych państw. W XX w. aż cztery instytucje pełniły w Polsce funkcję banku emisyjnego: Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank Polski SA, Bank Emisyjny w Polsce i Narodowy Bank Polski. Najważniejsze z nich to Bank Polski SA i Narodowy Bank Polski. Działalność Banku Polskiego SA założonego w 1924 r. przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Jego władze kontynuowały ograniczoną do niewielu czynności działalność w Londynie, natomiast majątek w kraju został przejęty przez państwa okupacyjne. W końcu 1939 r. w części okupowanego kraju nazwanej Generalnym Gubernatorstwem władze niemieckie powołały Bank Emisyjny w Polsce z siedzibą w Krakowie. W chwili zakończenia wojny istniały więc dwie instytucje emisyjne: Bank Polski SA oraz Bank Emisyjny. W styczniu 1945 r. został utworzony Narodowy Bank Polski, podjęto też decyzję o likwidacji Banku Emisyjnego i cofnięciu uprawnień emisyjnych Bankowi Polskiemu SA (został on zlikwidowany w 1951 r.). Narodowy Bank Polski wykonuje czynności banku centralnego nieprzerwanie od 1945 r. do czasów obecnych. Zasadnicze zmiany w jego działalności przyniósł przełom lat 80. i 90., związany z budową nowego ustroju gospodarczego i politycznego. W ciągu minionego dwudziestolecia Narodowy Bank Polski zyskał pełną podmiotowość i stał się jedną z najważniejszych instytucji państwa z pozycją i zakresem czynności właściwym współczesnym bankom centralnym. Brak ciągłości instytucjonalnej powoduje, że działalność każdego z wymienionych wyżej banków opisywana jest osobno. Charakter tego opracowania i jego ograniczona objętość spowodowały, że w przypisach wskazano jedynie te pozycje, do których odwoływano się bezpośrednio w głównym tekście. (na podst. wyd. NBP)

Najstarszy bank świata Banca Monte dei Paschi di Siena we Włoszech
(żródło: forsal.pl)

Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego jest biblioteką naukową. Jej istnienie nierozerwalnie wiąże się z istnieniem Narodowego Banku Polskiego - powstała dwa lata po jego utworzeniu, w 1947 r. Kontynuuje tradycję swoich wielkich poprzedniczek - biblioteki funkcjonującej w ramach Banku Polskiego w latach 1828-1885 oraz Biblioteki Banku Polskiego okresu międzywojnia.

Biblioteka posiada jeden z najbogatszych zbiorów w Polsce z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności z dziedziny bankowości, finansów, zarządzania, a także marketingu, prawa czy wiedzy o Unii Europejskiej. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 145 tys. woluminów. Są to pozycje cenionych wydawnictw naukowych i profesjonalnych, polskich i zagranicznych. Roczna prenumerata czasopism obejmuje 174 tytuły krajowe i zagraniczne.

Zasoby udostępniane są także elektroniczne, m.in. LEX, IBUK Libra, ProQuest, Jstor czy OECD iLibrary.

Funkcje Rady Polityki Pieniężnej

Zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP.

Rada Polityki Pieniężnej ukształtowała się w dniu 17 lutego 1998 r. W skład Rady wchodzą:

  • Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP,
  • 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm i Senat.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są na 6 lat.

Zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP, Rada Polityki Pieniężnej:

  • ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
  • składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
  • ustala wysokość stóp procentowych NBP,
  • ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,
  • określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
  • zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,
  • przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP,
  • ustala zasady operacji otwartego rynku.

Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez Prezesa NBP. Źródło: NBP

Cele Narodowego Banku Polskiego 2017-2019

Cel 1. Przeprowadzenie badań i prac analitycznych dotyczących polityki pieniężnej oraz stosowanych narzędzi, szczególnie w kontekście rozwoju sytuacji na światowych rynkach finansowych w ostatnich latach oraz zagrożeń dla stabilności makroekonomicznej. Zaproponowanie możliwych rozwiązań w zakresie polityki pieniężnej i narzędzi jej realizacji Narodowy Bank Polski, jako bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiada za wartość polskiego pieniądza. Dążąc do realizacji podstawowego celu, którym jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, NBP prowadzi prace analityczne oraz badawcze wspierające prowadzenie polityki pieniężnej. W związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w otoczeniu zewnętrznym NBP będzie rozszerzał zakres prowadzonych badań i analiz o obszary wymagające stałego monitorowania i nadzoru. Aby zapewnić wysoką jakość prowadzonych badań i analiz, bank centralny wykorzysta nowoczesne narzędzia i modele, dostosowując dostępne instrumenty do zmian zachodzących na rynkach finansowych. Pozwoli to na efektywne prowadzenie polityki pieniężnej.

Cel 2. Działanie na rzecz stabilnego funkcjonowania krajowego systemu finansowego poprzez rozwój działalności analityczno-badawczej na potrzeby nadzoru makroostrożnościowego Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym Narodowemu Bankowi Polskiemu zostały przydzielone zadania związane z obsługą Komitetu Stabilności Finansowej będącego organem makroostrożnościowym. Nowe obowiązki NBP obejmują dwa obszary: wsparcie analityczne i obsługę administracyjno-organizacyjną. Narodowy Bank Polski będzie rozszerzał zakres analiz oraz dokumentów merytorycznych przygotowywanych na potrzeby Komitetu Stabilności Finansowej, tak aby wesprzeć proces decyzyjny KSF, w szczególności umożliwić Komitetowi poprawną identyfikację zagrożeń dla stabilności finansowej oraz dobór odpowiednich instrumentów mających na celu ograniczanie ryzyka systemowego. Poprzez zapewnienie odpowiednich materiałów analitycznych, uczestnictwo w Komitecie Stabilności Finansowej oraz ścisłą współpracę z innymi instytucjami polskiej sieci bezpieczeństwa finansowego NBP będzie mógł inicjować działania ograniczające lub eliminujące Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2017-2019. W przypadku bezpośredniego zagrożenia dla stabilności systemu finansowego i w czasie sytuacji kryzysowej NBP będzie prowadził działania na rzecz utrzymania i przywrócenia stabilności finansowej. Działania te będą realizowane we współpracy z innymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego reprezentowanymi w KSF.

Cel 3. Racjonalizacja procesu gospodarowania znakami pieniężnymi w NBP NBP jest jedyną instytucją w kraju uprawnioną do wprowadzania do obiegu pieniężnego banknotów i monet będących prawnym środkiem płatniczym na obszarze Polski. Celem banku centralnego jest zapewnienie pełnej płynności rozliczeń gotówkowych oraz odpowiedniej jakości znaków pieniężnych wprowadzanych do obiegu. Realizując wyznaczony cel, NBP będzie dążył do poprawy efektywności sortowania banknotów w NBP oraz usprawnienia obrotu gotówkowego w Polsce, przy utrzymaniu wysokiej jakości znaków pieniężnych w obiegu.

Cel 4. Optymalizacja poziomu i struktury rezerw dewizowych oraz procesu zarządzania nimi Rezerwy dewizowe utrzymywane przez NBP służą wzmocnieniu wiarygodności finansowej kraju, ograniczając ryzyko gwałtownego odpływu kapitału bądź wstrzymania dostępu do finansowania na rynkach globalnych. Mogą być także wykorzystywane w celu wsparcia stabilności rynku finansowego, w szczególności kursu złotego, czy krajowego sektora bankowego. Zarządzając rezerwami dewizowymi, NBP dąży do osiągania wysokiej dochodowości portfeli inwestycyjnych przy zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa dokonywanych inwestycji oraz adekwatnego stopnia płynności środków. W tym celu NBP będzie kontynuował rozszerzanie instrumentarium inwestycyjnego, uwzględniając aktualne uwarunkowania rynkowe, a także rozwijał metody alokacji aktywów oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

Cel 5. Zapewnienie dalszego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu płatniczego oraz prowadzenie działań na rzecz ograniczenia wykluczenia finansowego Jednym z głównych zadań NBP jest organizowanie rozliczeń pieniężnych. Działania realizowane przez NBP w ramach tego zadania obejmują działalność operacyjną, regulacyjną i nadzorczą w obszarze systemu płatniczego oraz inicjowanie zmian w tym zakresie. W związku z postępem technologicznym oraz dynamicznymi zmianami na rynku usług płatniczych NBP będzie dążył do utrzymania sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Rozdział 2 10 Narodowy Bank Polski infrastruktury systemu płatniczego oraz wspierał dalszy rozwój systemu płatniczego, w szczególności zapewniający realizację niezbędnych potrzeb rynkowych w zakresie rozliczeń lub rozrachunku płatności. Ponadto, w ramach tego celu NBP będzie działał na rzecz ograniczenia wykluczenia finansowego, prowadząc programy edukacyjno-promocyjne, będzie zapewniał nowoczesne narzędzia usprawniające funkcjonowanie uczestników rynku płatniczego, a także będzie dążył do rozszerzenia oraz usprawnienia badań i analiz w zakresie systemu płatniczego.

Cel 6. Doskonalenie i rozszerzenie badań statystycznych wspierających procesy decyzyjne w zakresie polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, w tym nadzoru makroostrożnościowego Jako jeden z głównych ośrodków badań statystycznych w Polsce NBP opracowuje dane statystyczne, które stanowią podstawowe źródło informacji o sektorze finansowym oraz bilansie płatniczym. Dane te służą do oceny sytuacji makroekonomicznej kraju i podejmowania decyzji w zakresie polityki pieniężnej, analiz zagrożeń dla stabilności systemu finansowego (w tym dla realizacji celów nadzoru makroostrożnościowego). Zakres prowadzonych przez NBP badań statystycznych ulegać będzie systematycznemu zwiększaniu wraz z rozwojem instytucji i instrumentów finansowych oraz wzrostem zapotrzebowania na coraz bardziej szczegółowe informacje, umożliwiające monitorowanie czynników ryzyka i zagrożeń w systemie finansowym. Istotne z punktu widzenia rozwoju badań statystycznych w NBP będzie także ich dostosowanie do nowych standardów wyznaczanych przez takie instytucje międzynarodowe, jak: EBC, Eurostat oraz MFW.

Cel 7. Optymalizacja struktury organizacyjnej NBP i poprawa efektywności działania instytucji NBP kontynuuje prace nad weryfikacją oraz przygotowaniem optymalnych rozwiązań organizacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności wybranych procesów operacyjnych. Planowana jest optymalizacja działań NBP w zakresie: obsługi budżetu państwa, zarządzania dokumentacją, zatrudnienia w obszarach administracyjnych oraz ochrony informacji wrażliwych. Wdrożenie poszczególnych rozwiązań przyczyni się do optymalizacji struktury organizacyjnej banku i zmniejszenia kosztów jego funkcjonowania. Źródło: NBP.

HISTORIA BANKOWOŚCI W POLSCE

W styczniu 1924 r. Sejm uchwalił słynną reformę walutową, która pozwoliła przezwyciężyć katastrofę hiperinflacji i związany z nią chaos w gospodarce. W kwietniu 1924 r. w miejsce zniszczonej inflacją marki polskiej wszedł do obiegu złoty, poprzednik naszej obecnej jednostki pieniężnej. Zajął się tym utworzony wówczas Bank Polski - poprzednik Narodowego Banku Polskiego. Te trzy jubileusze mają swego wielkiego bohatera. Jest nim wybitny polityk, ekonomista, ojciec złotego i współtwórca Banku Polskiego SA - Władysław Grabski.

Wypada w kilku zdaniach przypomnieć genezę wspomnianych wydarzeń z 1924 r.
Państwo polskie odrodziło się w końcu 1918 r. Od niemieckich władz okupacyjnych przejęło instytucję emisyjną - Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Emitowane przez nią marki polskie stały się tymczasowym, obowiązującym środkiem płatniczym.
Jednak już w grudniu 1918 r. zapowiedziano, że w przyszłości zostanie utworzony Bank Polski. Nowy bank emisyjny miał nawiązywać swą nazwą do instytucji, która od 1828 r. zajmowała się sprawami monetarnymi i gospodarczymi w okresie krótkotrwałej autonomii Królestwa Polskiego.
W lutym 1919 r. zapowiedziano wprowadzenie złotego w miejsce marki polskiej. Miało to być nawiązanie do długiej tradycji monetarnej. Złoty polski był bowiem jednostką pieniężną stosowaną w dawnej Polsce już w końcu XV wieku. Nawet w czasach porozbiorowych, gdy w obiegu był obcy pieniądz, przywiązanie do złotego było silne. Złoty polski był np. odpowiednikiem 15 kopiejek w codziennych rachunkach.
W odrodzonej w 1918 r. Polsce w obiegu była marka polska. Walcząc o ustalenie swych granic i dysponując nikłymi dochodami skarbowymi, Polska ciągle powiększała swe zadłużenie. Dług Skarbu finansowano drukiem pieniądza. Szybko rósł jego obieg i podobnie szybko spadał kurs marki polskiej. W połowie 1923 r. inflacja osiągnęła fazę hiperinflacji. Ceny rosły z miesiąca na miesiąc w tempie 50 proc., a nawet wyższym.
W połowie grudnia 1923 r. Władysław Grabski został premierem i jednocześnie zatrzymał tekę ministra skarbu. Zamierzał zrównoważyć budżet i pozyskać dochody z podatku majątkowego oraz uniknąć pożyczek zagranicznych. Na przełomie lat 1923-1924 katastrofa monetarna była już oczywista. Miesięczny wzrost cen przekraczał 150 proc.
Sejm w dniu 11 stycznia 1924 r. uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej.
20 stycznia ustanowiono statut Banku Polskiego i nadano mu wyłączne prawo emisji banknotów. Organizacją Banku zajął się pięcioosobowy komitet, któremu przewodniczył przyszły prezes Stanisław Karpiński.
Zgodnie z ówczesnymi wzorami, powstał bank centralny w formie prywatnej spółki akcyjnej, co miało zapewnić jego niezależność. Akcje Banku objęło 176 tys. akcjonariuszy. Skarb Państwa miał tylko 1 proc. akcji.
Bank rozpoczął działalność 28 kwietnia 1924 r. Dokonał wymiany marek polskich w relacji 1 800 000 marek za 1 złotego. Złoty był równy frankowi złotemu (czyli szwajcarskiemu). Początkowo dobra sytuacja w budżecie i bilansie płatniczym oraz zgromadzone rezerwy złota i dewiz dawały poczucie stabilizacji i zapewniały sukces reformy.
Jednak sukces ten okazał się krótkotrwały. W 1924 r. wielki nieurodzaj zbóż i głęboki kryzys w przemyśle, a w 1925 r. załamanie w bilansie płatniczym radykalnie osłabiły kurs złotego. Interwencje walutowe Banku Polskiego były nieskuteczne. Bojąc się spadku skromnych rezerw złota i dewiz, Bank wycofał się z obrony kursu złotego. Premier Grabski w listopadzie 1925 r. podał się do dymisji. Pod wpływem sytuacji gospodarczej znów pojawił się deficyt budżetu. Rząd finansował wydatki emisją państwowych znaków pieniężnych, w tym bilonu. Wróciła inflacja, którą nazwano inflacją bilonową. Ceny rosły w tempie rocznym przekraczającym 15 proc. Dopiero polepszenie koniunktury poprawiło budżet i bilans płatniczy oraz zaczęło stabilizować kurs złotego.
Ustabilizował się on ostatecznie w 1927 r. dzięki pożyczce międzynarodowej. Złoty pozostał walutą stabilną i silną do końca okresu międzywojennego. Choć nie brakowało dyskusji o polityce pieniężnej Banku Polskiego, to jednak - bez wątpienia - był on bardzo ważną instytucją w II Rzeczypospolitej.
W 1945 r. rozpoczął działalność Narodowy Bank Polski. Zaczął funkcjonować jako bank państwowy pod nadzorem ministra skarbu. NBP szybko skupił świetne kadry, w tym sztab pracowników Banku Polskiego. Ich fachowe umiejętności i doświadczenie były wielką siłą NBP przez wiele lat.
Początkowo NBP przyjął zasady skopiowane ze statutu Banku Polskiego. Zakładano, że będzie on bankiem emisyjnym, nieangażującym się w bezpośrednie finansowanie przedsiębiorstw. Jednak szybko gospodarka nakazowo-rozdzielcza zasadniczo zmieniła rolę NBP i pieniądza. Już na początku 1946 r. powierzono NBP kontrolę finansową i bezpośrednie finansowanie górnictwa, hutnictwa i przemysłu włókienniczego.
Narodowy Bank Polski stopniowo stawał się monobankiem - monopolistą w dziedzinie nie tylko emisji pieniądza, ale także udzielania kredytu i gromadzenia oszczędności. Innymi słowy, stawał się kolosem, ale zależnym od zewnętrznych decyzji politycznych i administracyjnych. Złoty zaś stał się cieniem realizowanych planów, będąc wyłącznie walutą wewnętrzną, niewymienialną na inne waluty. Był też z trudem wymienialny na towary, bo nieodłączną cechą gospodarki centralnie planowanej były kolejki oraz braki na rynku. Nic więc dziwnego, że złotego wypierały dolar i inne waluty obce.
Jednak nawet w warunkach ustrojowych ograniczających rolę banku centralnego, NBP wykonywał prace, które przyczyniały się do racjonalizacji procesu gospodarowania. Wymienić tu trzeba zwłaszcza organizowanie rozliczeń bezgotówkowych, obsługę budżetu, gospodarowanie skromnymi rezerwami dewizowymi i opracowywanie bilansu płatniczego oraz innych syntetycznych bilansów gospodarki narodowej.
Dopiero koniec lat osiemdziesiątych zapoczątkował powrót złotego do świata prawdziwego pieniądza. Dzięki reformom udało się przywrócić złotemu zdolność pełnienia funkcji narodowego pieniądza, a Narodowemu Bankowi Polskiemu nadano rolę banku centralnego, odpowiedzialnego za wartość polskiego pieniądza.
Na początku 1990 r. problemem był wysoki stopień dolaryzacji gospodarki. Zasoby pieniężne obejmowały w 75 proc. waluty obce, a w 25 proc. złote w gotówce i na rachunkach bankowych. W krótkim okresie udało się odwrócić te proporcje. Po wielu latach odgórnego hamowania ruchu cen i zniekształcania ich struktury oraz wskutek odziedziczonego ogromnego deficytu, w 1989 r. doszło do wybuchu inflacji, która osiągnęła poziom czterocyfrowy, ale dość szybko zeszła do wymiaru dwucyfrowego. Wprowadzenie ograniczonej wymienialności złotego zbliżyło go do prawdziwego pieniądza.
W 1995 r. przeprowadzono denominację złotego, która przeszła do historii jako "skreślenie czterech zer". Unormowanie sytuacji płatniczej pozwoliło wówczas zapoczątkować kształtowanie kursu złotego na rynku walutowym oraz zapewnić złotemu status waluty wymienialnej według standardu międzynarodowego.

Do istotnych zmian doszło po 1997 r. Nowa Konstytucja zapewniła mocną pozycję Narodowego Banku Polskiego w systemie instytucji publicznych i związała politykę pieniężną z nowym organem NBP - Radą Polityki Pieniężnej. Sprawowanie nadzoru nad bankami powierzono Komisji Nadzoru Bankowego, a jego realizację Generalnemu Inspektoratowi Nadzoru Bankowego, wydzielonemu w strukturze NBP. W ten sposób dbałość o złotego oraz czuwanie nad stabilnością systemu finansowego stały się głównymi celami działalności polskiego banku centralnego.

Po wielu latach Narodowy Bank Polski stał się bankiem centralnym opartym na njlepszych wzorach. (źródło: NBP)


 

 

Copyright Baranowski [2020]. All Rights Reserved

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!